Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Handel obwoźny


Chcę zawrzeć umowę w sprawie udostępnienia stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego

Zasady udostępniania gruntów w formie umów na udostępnianie stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy reguluje Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy oraz Zarządzenie nr 1765/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określania wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy (z późniejszymi zmianami)

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udostępnia stanowiska w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego.

Krok 1:

Wybierz miejsce

Określ miejsce i stanowisko, na których zamierzasz prowadzić handel obwoźny na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy spośród miejsc do tego celu wyznaczonych.

Wykaz miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Południe, wraz z mapami wskazującymi ich dokładną lokalizację dostępny jest pod adresem:

www.pragapld.waw.pl/handel-obwozny.html

Miejsca będące w administracji ZGN obejmują pozycje 19 - 24 Wykazu.

Jeżeli chciałbyś uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji stanowisk, uwarunkowań przestrzennych lub warunków prowadzenia handlu obwoźnego skontaktuj się z pracownikami Działu Zasobów ZGN pod nr telefonów:

  • 22 277 30 33, 22 277 30 36

Krok 2:

Złóż wniosek

Druk wniosku o udostępnienie stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego oraz oświadczenia potwierdzającego brak zaległości finansowych wobec Miasta Stołecznego Warszawy lub Skarbu Państwa (stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku) dostępne są w budynku ZGN Praga-Południe przy ul. Wąwolnickiej 3 oraz pod adresem:

www.bip.warszawa.pl - Zarządzenie nr 1013/2020 z 07-08-2020 - załączniki 4 i 5

Opcjonalnie, do wniosku można dołączyć oświadczenie o akceptacji faktur wystawionych i przesyłanych w formie elektronicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty można złożyć osobiście, korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa

lub przesłać w formie skanów na adres e-mail kancelarii ZGN:

kancelaria@zgnpragapld.pl

W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Termin i zakres odpowiedzi:

W formie pisemnej informacji o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku

- do 30 dni od daty jego złożenia.

Jeżeli z wnioskiem o udostepnienie tego samego stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca, decyduje kolejność złożenia wniosków.

Krok 3:

Odbierz umowę

O sporządzeniu projektu umowy w sprawie udostępnienia stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego wnioskodawca informowany jest niezwłocznie po przygotowaniu projektu umowy, telefonicznie lub pisemnie przez pracowników Działu Zasobów.

Umowa podpisywana jest w budynku ZGN przy ul. Wąwolnickiej 3.

Wnioskodawca otrzymuje jeden egzemplarz umowy.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie przygotowanego projektu umowy w formie korespondencyjnej na adres wnioskodawcy.

Krok 4:

Odbierz identyfikator

Skontaktuj się z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6, pokój 120, 03-833 Warszawa, tel. +48224435365, mail: jszymanski@um.warszawa.pl celem uzyskania identyfikatora uprawniającego do rozpoczęcia prowadzenia handlu na wyznaczonym stanowisku.

Uwagi:

 • Minimalne stawki dzienne netto opłat z tytułu udostępnienia stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m. st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn. zm.), pozycja 8. Wysokość opłat może być aktualizowana raz w roku.
 • Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń m.st. Warszawy wynikających z umowy, dzierżawca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości równej opłacie za udostępnienie stanowiska wynikającej z zawartej umowy, w wymiarze miesięcznym.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 1765/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określania wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy (z późn. zm.),
 • Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m. st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn. zm.),