Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

AKTUALNOŚCI

Temat: Informacja dla dłużników lokali komunalnych dot. restrukturyzacji zadłużenia

W dniu 29.06.2019 r. weszła w życie uchwała nr XIII/295/2019 Rady m. st. Warszawy w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.

I. Okres obowiązywania programu – maksymalnie do 30.12.2030 r.

II. Kto może skorzystać z programu restrukturyzacji:

- pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowany lokal mieszkalny komunalny;

- pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w lokalu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;

- pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach.

III. Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

- posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r.

- prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.);

- złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r. w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe;

- zawarcie umowy.

Warianty restrukturyzacji do wyboru:

1. podstawowy – jednorazowa wpłata

- spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;

- terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;

- umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

2. podstawowy ratalny

- spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);

- wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;

- terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;

- umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

3. specjalny - dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną

- spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);

- wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;

- terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;

- umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu, w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. c.o.

4. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi:

- spłata 60% wyliczonej dla danego dłużnika części zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);

- wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub w ratach w każdym roku kalendarzowym, ale nie dłuższą niż 21 dni;

- gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wykaże przyczynę zwłoki oraz wystąpi o udzielenie pomocy;

- przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;

- w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci;

- możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

Więcej informacji można uzyskać we właściwych siedzibach Administracji Nieruchomości lub w siedzibie ZGN przy ul. Wąwolnickiej 3 pok. 4.

W załączeniu wzór wniosku o restrukturyzację zadłużenia

Wniosek o restr.zadłuzenia.popr..docx (35 kB)