Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

LOKALE UŻYTKOWE - Garaże - konkursy na najem

Treść zarządzenia: Ogłoszenie konkursu nr 1 na najem garaży będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 02.05.2018 r.
Termin składania ofert: 2018-06-18 godz. 09:00
Status: AKTUALNY
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Żurkowska

INFORMACJE OGÓLNE


1. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty
1) Na kopercie należy umieścić napis:
a) Konkurs - oferta na najem garażu G-….. przy ul. …….………….. w Warszawie,
b) nazwę oferenta (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz adres w przypadku osoby prawnej nazwa firmy zgodna z KRS i adres).
2) Oferent zobowiązany jest, kopertę spełniającą wymogi umieścić w dodatkowej kopercie (uniemożliwiającej odczytanie pod światło danych znajdujących się w środku koperty), na której należy jedynie umieścić napis: Konkurs nr …. z dnia ……….”

2. Do oferty winny być dołączone niżej wskazane dokumenty:
1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wymogami wskazanymi w § 8 ust. 1-2 w Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych/garaży będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, na okres do trzech lat z dnia 2 lipca 2014 r.
2) Potwierdzenie wpłaty wadium,
3) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 w/w Regulaminu konkursu.
4) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy najmu – pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej.
3. Wadium:
1) Wadium należy wnieść przelewem na konto w Citi Bank nr konta : 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 lub gotówką w kasie Dzielnicy. Kasa czynna jest w:
· poniedziałek od 8.00 do 18.00
· wtorek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00
2) Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie w kasie datę KP.
3) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden lokal użytkowy/garaż oferent zobowiązany jest do:
· Wniesienia najwyższego z wadiów w przypadku chęci wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali/garaży (z zaznaczeniem kolejności wg. której dokonywany jest wybór lokali/garaży),
· Wniesienia wadium za każdy lokal/garaż w przypadku chęci wynajęcia więcej niż jednego lokalu/garażu.
4. Ze stanem technicznym lokali/garaży umieszczonych w wykazie zapoznać się można oraz uzyskać szczegółowe informacje o garażach: od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 po przez:
· Kierownika AN-1 przy ul. Niekłańskiej 35a (tel. 22 277-31-14 ) odnośnie pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5. Dopuszcza się wynajem garaży jedynie w celu przechowywania pojazdów mechanicznych.
6. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, pokój nr 221.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2017 r. o godz. 9:00.
8. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania garażu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
10. Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu.
11. Zapraszam wszystkich 18.06.2017 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305. W trakcie otwartej części konkursu możliwe będzie składanie wyjaśnień i oświadczeń.

UWAGA!
Proszę o uważne zapoznanie się z warunkami konkursu i staranne przygotowanie oferty. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków konkursu i zostaną odrzucone.

ogłoszenie.pdf (54 kB) wykaz garaży.docx (28 kB)oferta garaż.doc (241 kB)oswiadczenie malzonka.doc (98 kB)regulamin konkursu.doc (123 kB)