Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - konkursy zwykłe

Treść zarządzenia: Ogłoszenie nr 137/2019 o ustnym konkursie Nr 137/2019 na najem lokalu użytkowego U-1 przy al. Waszyngtona 96a na okres do 3 lat z dnia 05.09.2019 r.
Termin składania ofert: 2019-10-07 godz. 09:00
Status: ZAKOŃCZONY


Informacje o lokalu użytkowym U-1 przy al. Waszyngtona 96a usytuowanego w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty

1. Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach:

a) KOPERTA ZEWNĘTRZNA - na której należy jedynie umieścić napis: Konkurs nr …. z dnia ……….”

przykładowo opisana koperta zewnętrzna


Koperta powinna być odpowiednio zaklejona, a na miejscu jej zaklejenia postawione powinny być parafki oferenta składającego ofertę

b) KOPERTA WEWNĘTRZNA - na której należy umieścić napis: oferta na najem lokalu użytkowego U-….. przy ul. …….………….. w Warszawie” oraz nazwę oferenta (imię i nazwisko osoby fizycznej w przypadku osoby prawnej nazwa firmy zgodna z KRS

przykładowo opisana koperta wewnętrzna

2. Do oferty winny być dołączone niżej wskazane dokumenty:

1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wymogami wskazanymi w § 8 w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia

2) Potwierdzenie wpłaty wadium,

3) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim i nie posiadającego rozdzielczości majątkowej – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2. w/w Regulaminu konkursu.

4) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy najmu – pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej.

3. Wadium:

1) Wadium należy wnieść przelewem na konto w Citi Bank nr konta : 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 lub gotówką w kasie Dzielnicy. Kasa czynna jest w: poniedziałek od 8:00 do 18:00 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00

2) Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie w kasie datę KP.

3) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden lokal użytkowy oferent zobowiązany jest do:

· Wniesienia najwyższego z wadiów w przypadku chęci wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali (z zaznaczeniem kolejności wg. której dokonywany jest wybór lokali),

· Wniesienia wadium za każdy lokal w przypadku chęci wynajęcia więcej niż jednego lokalu.

4. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, pokój nr 221.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2019 r. o godz. 9:00.

6. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni.

7. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

8. Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu.

9. Zapraszam wszystkich oferentów na otwarcie ofert w dniu 07.10.2019 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 301.

UWAGA!
1. Najemca lokalu użytkowego jest zobowiązany uiszczać miesięczny czynsz brutto, opłaty z tytułu mediów, w które jest wyposażony lokal (zw. ccw. odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Najemcy (podatek od nieruchomości).

Proszę o uważne zapoznanie się z warunkami konkursu i staranne przygotowanie oferty. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków konkursu i zostaną odrzucone.


OGŁOSZENIE.pdf (200 kB)wykaz.docx (51 kB)regulamin konkursu.doc (105 kB)formularz ofertowy.doc (55 kB)oswiadczenie malzonka.doc (98 kB)