Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - konkursy zwykłe

Treść zarządzenia: Ogłoszenie nr 141/2020 na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat z dnia 20.02.2020 r.
Termin składania ofert: 2020-03-31 godz. 09:00
Status: ZAKOŃCZONY


UWAGA!!! UNIEWAŻNIONY KONKURS NA NAJEM LOKALU U-3 PRZY UL. ZAMIENIECKIEJ 81

komunikat o unieważnieniu zamieniecka 81 U-3.pdf (116 kB)

ZGODNIE Z KOMUNIKATEM Z DNIA ZOSTAŁ USTALONY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA DZIEŃ 19.06.2020 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2020 r. o godz. 9:00

Zapraszam wszystkich oferentów na otwarcie ofert i odczytanie wysokości oferowanych stawek czynszu i proponowanej działalności w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305. W trakcie otwartej części konkursu możliwe będzie składanie wyjaśnień i oświadczeń.

ogłoszenie k_141 .pdf (189 kB) wykaz lokali ogłoszenie 141.docx (58 kB) oferta lokale.doc (58 kB) oswiadczenie malzonka.doc (98 kB) regulamin konkursu.doc (124 kB) komunikat wznowieniu konkursu.pdf (110 kB)

INFORMACJE OGÓLNE !!!

1. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty

Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach:

a) KOPERTA ZEWNĘTRZNA - na której należy jedynie umieścić napis: Konkurs nr …. z dnia ……….”

przykładowo opisana koperta zewnętrznab) KOPERTA WEWNĘTRZNA - na której należy umieścić napis: oferta na najem lokalu użytkowego U-….. przy ul. …….………….. w Warszawie” oraz nazwę oferenta (imię i nazwisko osoby fizycznej w przypadku osoby prawnej nazwa firmy zgodna z KRS

przykładowo opisana koperta wewnętrzna

1. Do oferty winny być dołączone niżej wskazane dokumenty:

1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wymogami wskazanymi w § 8 ust. 1-2 w Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych/garaży będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, na okres do trzech lat z dnia 02.07.2014 r.

2) Potwierdzenie wpłaty wadium,

3) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim i nie posiadającego rozdzielczości majątkowej – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9. w/w Regulaminu konkursu.

4) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy najmu – pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej.

2. Wadium:

1) Wadium należy wnieść przelewem na konto w Citi Bank nr konta : 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 lub gotówką w kasie Dzielnicy. Kasa czynna jest w: poniedziałek od 8:00 do 18:00 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00

2) Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie w kasie datę KP.

3. Najemca własnym staraniem i na własne ryzyko zobowiązany jest uzyskać konieczne zezwolenia na prowadzenie wskazanej działalności, w tym ewentualnej zgody wspólnoty mieszkaniowej w przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości.

4. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, pokój nr 221.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2020 r. o godz. 9:00.

6. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni.

7. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

8. Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu.

9. Zapraszam wszystkich oferentów na otwarcie ofert i odczytanie wysokości oferowanych stawek czynszu i proponowanej działalności w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305. W trakcie otwartej części konkursu możliwe będzie składanie wyjaśnień i oświadczeń.UWAGA!
1. Najemca lokalu użytkowego jest zobowiązany uiszczać miesięczny czynsz brutto, opłaty z tytułu mediów, w które jest wyposażony lokal (zw. ccw. odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Najemcy (podatek od nieruchomości).

Proszę o uważne zapoznanie się z warunkami konkursu i staranne przygotowanie oferty. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków konkursu i zostaną odrzucone.