Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - konkursy zwykłe

Treść zarządzenia: Ogłoszenie nr 144/2020 na najem na pracownie twórcze lokali użytkowych na okres do 3 lat z dnia 29.10.2020 r
Termin składania ofert: 2020-12-08 godz. 16:00
Status: ZAKOŃCZONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Żurkowska

Ogłoszenie K144.docx (18 kB) wykaz ogłoszenie.docx (27 kB) Regulamin konkursu.doc (89 kB) formularz ofertowy.doc (54 kB) oswiadczenie malzonka.doc (42 kB)

KOMUNIKAT Z DNIA 09.12.2020 r. O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NR 144/2020 Z DNIA 29.10.2020 R.

komunikat o unieważnieniu Konkursu nr 144_2020 .pdf (101 kB)

UWAGA

Oferty należy złożyć do urny przeznaczonej w tym celu, usytuowanej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe


INFORMACJE OGÓLNE !!!

1. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty

Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach:

a) KOPERTA ZEWNĘTRZNA - na której należy jedynie umieścić napis: Konkurs nr …. z dnia ……….”

przykładowo opisana koperta zewnętrznab) KOPERTA WEWNĘTRZNA - na której należy umieścić napis: oferta na najem lokalu użytkowego U-….. przy ul. …….………….. w Warszawieoraz nazwę oferenta

przykładowo opisana koperta wewnętrzna


2. Do oferty winny być dołączone niżej wskazane dokumenty:

1) Formularz ofertowy wypełniony czytelnie i zgodnie z Regulaminem do niniejszego konkursu

2) Kopia dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły artystycznej lub bycie członkiem związku lub stowarzyszenia twórczego, lub rekomendacje środowiska twórczego lub naukowego.

3) Potwierdzenie wpłaty wadium,

4) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim i nie posiadającego rozdzielczości majątkowej – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 w/w Regulaminu konkursu.

5) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy najmu – pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej.

2. Wadium:

1) Wadium należy wnieść przelewem na konto w Citi Bank nr konta : 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 lub gotówką w kasie Dzielnicy.

2) Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie w kasie datę KP.

3. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274 od dnia 04.11.2020 do dnia 08.12.2020 r. do godziny 16:00. Oferty złożone po godzinie 16 nie zostaną przyjęte.

4. Oferty należy złożyć do urny przeznaczonej w tym celu, usytuowanej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe (z uwagi na obostrzenia związane z epidemią bez złożenia podpisu pod rejestrem przyjęć).

5. Otwarcie i sprawdzenie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2020 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią otwarcie i sprawdzenie ofert przez Komisję konkursową zostanie przeprowadzone wyłącznie przy udziale członków Komisji konkursowej. Złożenie oświadczeń/wyjaśnień będzie możliwe drogą telefoniczną lub drogą korespondencji elektronicznej ( pragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl ).

6. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią w przypadku pytań dotyczących procedury konkursowej proszę o kontakt telefoniczny 022 44 35 353, 022 44 35 345, 022 44 35 376, 022 44 35 377.
7. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków konkursu i zostaną odrzucone.