Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - konkursy zwykłe

Treść zarządzenia: Ogłoszenie nr 147/2020 na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat z dnia 13.11.2020 r.
Termin składania ofert: 2021-01-05 godz. 16:00
Status: ZAKOŃCZONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Żurkowska


ogłoszenie.pdf (196 kB) wykaz ogłoszenie k147.docx (49 kB) oferta lokale.doc (58 kB) oswiadczenie malzonka.doc (42 kB) Regulamin konkursu.doc (123 kB)


KOMUNIKAT Z DNIA 10.12.2020 r. O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NR 147/2020 Z DNIA 13.11.2020 R.

komunikat o unieważnieniu konkursu nr 147_2020.pdf (121 kB)

UWAGA

Oferty należy złożyć do urny przeznaczonej w tym celu, usytuowanej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe


INFORMACJE OGÓLNE !!!

1. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty

Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach:

a) KOPERTA ZEWNĘTRZNA - na której należy jedynie umieścić napis: Konkurs nr …. z dnia ……….”

przykładowo opisana koperta zewnętrznab) KOPERTA WEWNĘTRZNA - na której należy umieścić napis: oferta na najem lokalu użytkowego U-….. przy ul. …….………….. w Warszawie” oraz nazwę oferenta (imię i nazwisko osoby fizycznej w przypadku osoby prawnej nazwa firmy zgodna z KRS

przykładowo opisana koperta wewnętrzna

1. Do oferty winny być dołączone niżej wskazane dokumenty:

1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wymogami wskazanymi w § 7 ust. 2-4 w Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych/garaży będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 08.10.2020 r.

2) Potwierdzenie wpłaty wadium,

3) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim i nie posiadającego rozdzielczości majątkowej – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 w/w Regulaminu konkursu.

4) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy najmu – pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej.

2. Wadium:

1) Wadium należy wnieść przelewem na konto w Citi Bank nr konta : 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 lub gotówką w kasie Dzielnicy. Kasa czynna jest w: poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00

2) Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie w kasie datę KP.

3. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274 od dnia 20.11.2020 do dnia 05.01.2021 r. do godziny 16:00. Oferty złożone po godzinie 16 nie zostaną przyjęte.
4. Oferty należy złożyć do urny przeznaczonej w tym celu, usytuowanej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe (z uwagi na obostrzenia związane z epidemią bez złożenia podpisu pod rejestrem przyjęć).
5. Otwarcie i sprawdzenie ofert odbędzie się w dniu 07.01.2021 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią otwarcie i sprawdzenie ofert przez Komisję konkursową zostanie przeprowadzone wyłącznie przy udziale członków Komisji konkursowej. Złożenie oświadczeń/wyjaśnień będzie możliwe drogą telefoniczną lub drogą korespondencji elektronicznej ( pragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl ).
6. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią w przypadku pytań dotyczących procedury konkursowej proszę o kontakt telefoniczny 022 44 35 353, 022 44 35 345, 022 44 35 376, 022 44 35 377.
7. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków konkursu i zostaną odrzucone.

UWAGA!
1. Najemca lokalu użytkowego jest zobowiązany uiszczać miesięczny czynsz brutto, opłaty z tytułu mediów, w które jest wyposażony lokal (zw. ccw. odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

2. Najemca własnym staraniem i na własne ryzyko zobowiązany jest uzyskać konieczne zezwolenia na prowadzenie wskazanej działalności, w tym ewentualnej zgody wspólnoty mieszkaniowej w przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości.

3. Zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Najemcy (podatek od nieruchomości).

4. Burmistrz ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale nie później niż na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części na każdym etapie procedury konkursowej.