Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - konkursy zwykłe

Treść zarządzenia: Ogłoszenie nr 148/2020 na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat z dnia 11.12.2020 r.
Termin składania ofert: 2021-01-20 godz. 16:00
Status: ZAKOŃCZONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Żurkowska


ogloszenie 148_2020.pdf (186 kB) wykaz ogłoszenie k148.docx (55 kB) Regulamin konkursu.doc (140 kB) oferta lokale.doc (58 kB) oswiadczenie malzonka.doc (42 kB)

UWAGA

Oferty należy złożyć do urny przeznaczonej w tym celu, usytuowanej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe

INFORMACJE OGÓLNE !!!

2. Do oferty winny być dołączone niżej wskazane dokumenty:

1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wymogami wskazanymi w § 7 ust. 2-4 w Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych/garaży będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 08.10.2020 r.

2) Potwierdzenie wpłaty wadium,

3) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim i nie posiadającego rozdzielczości majątkowej – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 w/w Regulaminu konkursu.

4) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy najmu – pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej.

3. Wadium:

1) Wadium należy wnieść przelewem na konto w Citi Bank nr konta : 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 lub gotówką w kasie Dzielnicy. Kasa czynna jest w: poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00

2) Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie w kasie datę KP.

4. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274 od dnia 18.12.2020 do dnia 20.01.2021 r. do godziny 16:00. Oferty złożone po godzinie 16 nie zostaną przyjęte.
5. Oferty należy złożyć do urny przeznaczonej w tym celu, usytuowanej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe (z uwagi na obostrzenia związane z epidemią bez złożenia podpisu pod rejestrem przyjęć).
6. Otwarcie i sprawdzenie ofert odbędzie się w dniu 21.01.2021 r. o godzinie 8:15 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią otwarcie i sprawdzenie ofert przez Komisję konkursową zostanie przeprowadzone wyłącznie przy udziale członków Komisji konkursowej. Złożenie oświadczeń/wyjaśnień będzie możliwe drogą telefoniczną lub drogą korespondencji elektronicznej ( pragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl ).
7. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią w przypadku pytań dotyczących procedury konkursowej proszę o kontakt telefoniczny 022 44 35 353, 022 44 35 345, 022 44 35 376, 022 44 35 377.
8. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków konkursu i zostaną odrzucone.

UWAGA!
1. Najemca lokalu użytkowego jest zobowiązany uiszczać miesięczny czynsz brutto, opłaty z tytułu mediów, w które jest wyposażony lokal (zw. ccw. odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

2. Najemca własnym staraniem i na własne ryzyko zobowiązany jest uzyskać konieczne zezwolenia na prowadzenie wskazanej działalności, w tym ewentualnej zgody wspólnoty mieszkaniowej w przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości.

3. Zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Najemcy (podatek od nieruchomości).

4. Burmistrz ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale nie później niż na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części na każdym etapie procedury konkursowej.