Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Procedura


Chcę zawrzeć umowę dzierżawy

Zasady udostępniania gruntów w formie umowy dzierżawy reguluje Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn. zm.).

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udostępnia do wydzierżawienia grunty będące w jego administrowaniu.

Krok 1:

Wybierz miejsce, które chcesz wydzierżawić na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Linki pomocne do ustalenia danych ewidencyjnych gruntu:

Krok 2:

Jeżeli masz wątpliwości, czy grunt, którym jesteś zainteresowany jest administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, bądź masz inne pytania w zakresie dzierżawy gruntów, skontaktuj się z pracownikami Działu Zasobów pod nr telefonu:

  • 22 277 30 86, 22 277 30 30 (garaże wybudowane ze środków własnych)
  • 22 277 30 33, 22 277 30 36 (handel obwoźny i pozostałe dzierżawy)
  • 22 277 30 34, 22 277 30 35 (pozostałe dzierżawy)

Krok 3:

Złóż wniosek o dzierżawę nieruchomości.

Uwaga: W razie zamiaru zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość, objęta dotychczasową umową dzierżawy, Dzierżawca powinien złożyć Wydzierżawiającemu pisemny wniosek w terminie 3 miesięcy przed datą zakończenia dzierżawy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie o niezaleganiu.
 • Odbitkę z zasadniczej mapy miasta z zaznaczeniem obszaru będącego przedmiotem wniosku (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
  Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa, nr tel.: 22 44 31 660. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.
 • Uchwałę o wyborze Zarządu i uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 • NIP, REGON lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).
 • Opcjonalnie Oświadczenie o akceptacji faktur wystawionych i przesyłanych w formie elektronicznej (w przypadku nowego Dzierżawcy dopiero po zawarciu umowy dzierżawy).
  Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

  Miejsce złożenia dokumentów:

  Dokumenty można złożyć osobiście, korespondencyjnie za pośrednictwem poczty, bądź przesłać w formie skanów na adres email kancelarii.

   • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
    w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
    ul. Walewska 4
    04-022 Warszawa
    email:
    kancelaria@zgnpragapld.pl
  Termin odpowiedzi:

  Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania. Informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku będzie przekazana po uzyskaniu stosownych opinii potwierdzających możliwość udostępnienia gruntu m.st. Warszawy w formie umowy dzierżawy.

  Zawarcie i odbiór umowy dzierżawy:

  Przygotowaną umowę dzierżawy można podpisać i odebrać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym przez pracownika Działu Zasobów, który prowadzi daną sprawę (dla ułatwienia kontaktu należy wpisać we wniosku o dzierżawę swój numer telefonu). W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego, pracownik wysyła zaproszenie do podpisania umowy dzierżawy.

  Uwagi:

  • W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
  • Przed zawarciem umowy dzierżawy na okres powyżej 3 miesięcy, przygotowywany jest i podawany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  • Gdy z wnioskiem o dzierżawę gruntu zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca, nieruchomości m.st. Warszawy wydzierżawia się na podstawie przetargu (konkursu ofert).
  • Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto uwzględniające cele dzierżawy zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.).
  • Stawki czynszu mogą być aktualizowane raz w roku.
  • Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wydzierżawiającego wynikających z umowy, dzierżawca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji pieniężnej i/lub poddania się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Sposób zabezpieczenia umowy zależy od rodzaju umowy i celu dzierżawy.
  Odnośniki - Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy, zmienione Zarządzeniem nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2018 r.
  Pliki do pobrania: