Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

ZGN - Przedmiot działalności

Zgodnie z zapisami Statutu, do głównych zadań Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Praga - Południe m.st. Warszawy należy:

  1) Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy,
  a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy:
   • lokalowym zasobem m.st. Warszawy;
   • powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.
  2) Podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

  3) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m. st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy
  Praga - Południe m. st. Warszawy – powierzonych przez organy Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy.


  4) W szczególności przedmiotem działalności jest:
   • zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:
     - eksploatowanie lokali,
     - organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,
     - utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
   • zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia;
   • pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie;
   • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali);
   • obsługa użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości;
   • wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym:
     - zarządzania nieruchomością,
     - remontów i modernizacji,
     - inwestowania w nieruchomość;
   • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami;
   • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych;
   • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami, rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami;
   • ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości;
   • naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności;
   • rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości;
   • dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów;
   • wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy;
   • udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych;
   • występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.
Swoje zadania Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy realizuje poprzez funkcjonowanie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7.