Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Zakole 3
Pow. do przekazania: dz. ew. nr 93/2, obręb 3-04-07, KW WA6M/0047312/7
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – cz. I,
B9.1KDGP/U-K – tereny dróg publicznych – ulic klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz usług kultury
Sposób zagospodarowania:
grunt pod pawilonem gastronomicznym i teren na ustawienie stolików (72,33 m2) oraz grunt przyległy do pawilonu (0,90 m2)
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony – do 31.03.2020 r.
Czynsz dzierżawny:
15,74zł/m2 + 23 % VAT (pawilon gastronomiczny i stoliki)
3,63zł/m2 + 23 % VAT (grunt przyległy do pawilonu)
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 1/2019
Osoba do kontaktu w sprawie: Dagmara Mrozowska