Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-52/17.
Temat: Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-10-23 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik




TERMINY:
Składanie ofert: do 20.10.2017 r. do godz. 9:15
Otwarcie ofert: 20.10.2017 r. godz. 9:30

UWAGA !!!!!!!

Po otwarciu ofert, zostaną sprawdzone wszystkie kosztorysy ofertowe oraz dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą.

Po 5 godzinach  od otwarcia ofert, tj. w dniu 20.10.2017 r. o godz. 14:30  zostanie przeprowadzona LICYTACJA ze wszystkimi Wykonawcami i wybór oferty.



Załączniki:

Formularz oferty.pdf (821 kB)
Opis przedmiotu zamówienia i zasad udziału w licytacji.pdf (862 kB)
Załącznik nr 2-Zakres usług kontroli instalacji i urządzen gazowych.pdf (39 kB)
Załącznik nr 3 - Zakres usług pogotowia gazowego.pdf (18 kB)
Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (AN 1,5,6 i 7).pdf (2343 kB)
Załącznik nr 5 - STWiORB.pdf (1537 kB)
Załącznik nr 6 - Wykazy adresowe budynków (AN 1,5,6,7).pdf (3211 kB)
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (655 kB)
Załącznik nr 8 i 9 - Wykaz osób i wykaz robót.pdf (731 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (380 kB)


Wybór oferty 23.10.2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)