Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/77/18
Temat: Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019-2020.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-05 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY

Termin składania ofert: do 05.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r. o godz. 11:00Warszawa, dnia 03.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (191 kB)
espd-request.zip (87 kB)
SIWZ.pdf (792 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularze oferty wraz z kalkulacja ceny (cześć 1, cześć 2, część 3, część 4).zip (4191 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ -OPZ, Zakres czynności.pdf (225 kB)Załacznik nr 3 do SIWZ -Wykazy adresowe.zip (382 kB)
Załacznik nr 3 do SIWZ -Wykazy adresowe.zip (382 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług.pdf (376 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (314 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (361 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (696 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf (301 kB)
Załączniki do umowy.pdf (493 kB)
Załączniki nr 10 do SIWZ- oświadczenia.pdf (401 kB)

Warszawa dn. 05.11.2018
Informacja z otwarcia ofert
Dokumnt do pobrania: Zbioprcze zestawienie ofert.pdf (163 kB)


Warszawa dn. 14.12.2018


Informacja o wyborze oferty - część III i część IV:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III.pdf (40 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część IV.pdf (39 kB)Warszawa dn.20.12.2018 r.
Informacja o wyborze oferty - część II
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II.pdf (44 kB)


Warszawa dn. 28.12 2018

Dział Zamówień Publicznych Praga-Południe m.st. Warszawy w imieniu Komisji Przetargowej informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:


· w Części III złożonej przez Wykonawcę Usługi Kominiarskie Grzegorz Roczek, 01-748 Warszawa, ul. Kaliny Jędrusik 1/28
Uzasadnienie:
Zamawiający nie zwrócił się do Wykonawcy Usługi Kominiarskie Grzegorz Roczek, 01-748 Warszawa, ul. Kaliny Jędrusik 1/28 o wyjaśnienie treści oferty dotyczącej zastosowanej stawki VAT, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1986), którego oferta została najwyżej oceniona.

· w Części IV złożonej przez firmę Zakład Usług Kominiarskich i Remotnowobudowlanych, Robert Chodkiewicz&Artur Krzyżanowski, 03-904 Warszawa,
ul. Lipska 16 lok. U16.

Uzasadnienie:
Zamawiający nie poprawił oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1986) Wykonawcy Zakładu Usług Kominiarskich i Remotnowobudowlanych, Robert Chodkiewicz&Artur Krzyżanowski, 03-904 Warszawa, ul. Lipska 16 lok. U16, którego oferta została najwyżej oceniona.Warszawa dn. 08.01.2018 r.
Informacja o uniewaznieniu postępowania w zakresie Części II
dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania Część II.pdf (26 kB)Warszawa dn. 9.01.2019
Informacja o wyborze oferty - część I i III
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I.pdf (39 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część III.pdf (39 kB)